کارشناسی در محاکم قضایی

کارشناسی در محاکم قضایی

کارشناسی در محاکم قضایی یکی از سرویس هایی است که مرکز ارزشگذاری برند ویرا ارائه می دهد. حضور کارشناسان متخصص و خبره برند در محافل حقوقی و محاکم قضایی از دیگر خدمات مرکز ارزش‌گذاری برند می‌باشد؛ بدین معنا که در موارد اختلافی و یا حقوقی و قضایی که در خصوص تعیین میزان خسارت وارده، تعیین ارزش‌ فعلی و یا آتی برند یا سایر دارایی های معنوی مطرح می‌باشد، کارشناسان خبره و رسمی مرکز به عنوان خبره و متخصص در خصوص موارد مطرح شده اظهارنظر می‌کنند.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم