پرداخت دیون در ورشکستگی برند

پرداخت دیون در ورشکستگی برند

پرداخت دیون در ورشکستگی برند

ورشکستگی

وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

پرداخت دیون در ورشکستگی برند – هرگاه شرکتی توانایی پرداخت دیون و تعهدات مالی خود را نداشته باشد، می‌تواند با اجاره، لیزینگ و یا واگذاری بخش یا تمامی مالکیت برند و یا سایر داراییهای معنوی در ازای بدهی‌های مالی خود، از ورشکستگی و انحلال جلوگیری نماید. کارشناسان ارزش‌گذاری مرکز با ایفای نقش دوسویه هم درتعیین وقت برای واگذارنده و یا ارزیابی قیمت در سوی متقاضی، در حل این مشکل کمک می‌نمایند.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم