مهندسی ارزشگذاری

مهندسی ارزشگذاری

مهندسی ارزشگذاری – یک مدیر برای مقایسه اقتصادی پروژه ها باید با استفاده از تکنیکهای اقتصاد مهندسی اقتصادی ترین پروژه را تعیین نماید. بدین منظور تعیین سهم برند از جریانات نقدی فعلی و پیش بینی جریانات نقدی آتی آن، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیمات اقتصادی مورد نیاز است. جریانات نقدی نقش مهمی را تقریبا در تمامی تصمیم گیری های گروه های مختلف مدیران، اعتباردهندگان، سهامداران و سرمایه گذاران بازی می کند.
این افراد علاقمند هستند که جریانات نقدی آتی شرکت/برند را ارزیابی کرده و به واسطه ی آن شاخص واضح و روشنی از جریانات نقدی شرکت در آینده بدست آورند. بنابر این در تصمیم گیری های مربوط به انجام سرمایه گذاری ها، پیش بینی جریانات نقدی یک شرکت مبنای مهمی در نمایان ساختن توانایی شرکت در پرداخت سود برای دوره های آینده می باشد. پس اگر سرمایه گذار بتواند جریانات نقدی آتی یک شرکت را با استفاده از یک مدل بهینه پیش بینی کند می تواند قیمت سهام شرکت را نیز پیش بینی نماید.
عواید آتی بایستی بطور کمی قابل محاسبه و ارائه باشد. اقتصاد دانان مرکز ارزشگذاری برند ” ویرا ” با تجزیه و تحلیل های بنیادی، جریانات نقدی آتی شرکت را پیش بینی می کنند.

مزایای استفاده (نتایج مورد انتظار)

این محاسبات مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی ها می باشد. این روش به بنگاه اقتصادی این امکان را می دهد که مدت زمان لازم برای بازگشت سرمایه گذاری اولیه را تعیین کند و شاخصی برای سنجش احتمال خطر بدست آورد. از دوره بازگشت محاسبه شده ، با دوره بازگشت مورد قبول مدیریت برای مقایسه و ارزیابی اقتصادی پروژه ها استفاده می شود.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم