ممیزی حقوق مالکیت معنوی

ممیزی حقوق مالکیت معنوی

ممیزی حقوق مالکیت معنوی – راهکاری برای حمایت حقوقی، حصول توافقات، حل دعاوی و زمینه‌ساز صدرو رای در مراجع قضایی. این بخش از خدمات مرکز در قالب گزارشات و نظریات مستدل کارشناسی توسط خبرگان، محافل حقوقی و مالی، و محاکم قضایی مورد استناد قرار می‌گیرند.

 

ممیزی حقوق مالکیت معنوی

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم