حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی می­باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه ­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده است:

  • اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛
  • حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی؛
  • سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها؛
  • نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی؛
  • افشا و شفافیت؛ و
  • مسئولیت‌های هیئت‌مدیره؛