ارزشگذاری سهام

ارزشگذاری سهام و مبنای تعیین ارزشهای جاری

عموما تعیین ارزشهای جاری اقلام ترازنامه واحد تجاری به دوره های تورم مربوط میباشد. برای تعیین ارزشهای جاری، ارزشهای تاریخی با ارزشهای جاری جایگزین می شود. این جایگزینی کوششی است در جهت اندازه گیری مبالغ دریافتنی واحد تجاری، چنانچه داراییهای آن به فروش رود. بنابراین تعیین ارزشهای جاری، از فرض بنیادی تداوم فعالیت که زیر بنای اصول پذیرفته شده حسابداری است عدول می کند زیرا بر فرض ارزشهای تصفیه واحد تجاری مبتنی است.

ارزشگذاری سهام و اندازه گیری ارزشهای جاری

 اندازه گیری ارزشهای جاری براساس دو روش متداول صورت می گیرد که عبارتند از:
  • سیستم ارزشهای ورودی
  • سیستم ارزشهای خروجی

سیستم ارزشهای ورودی

سیستم ارزشهای ورودی بر ارزشهای جایگزینی یا تولید مجدد مبتنی است ارزشهای جایگزینی، برآوردهای تمام شده تحصیل دارایی‌های مشابه براساس ارزش‌های جاری است که با توجه به عامل استهلاک، اصلاح شده است. این مبلغ را می توان از طریق شاخصه‌ای قیمتهای مشخص تخمینن زد. بهای تمام شده تولید مجدد، نیز برآورد بهای‌تمام شده تولید دارایی‌های مشابه براساس ارزشهای جاری است که به ازای استهلاک مربوطه تعدیل شده است.

سیستم ارزشهای خروجی،

سیستم ارزشهای خروجی معمولا” بر خالص ارزش بازیافتنی در جریان عملیات عادی واحد تجاری، یا در برخی موارد، برارزش فعلی وجوه نقد آتی مبتنی است. خالص ارزش بازیافتنی، برآورد تنزیل شده وجوه نقد برآوردی است که انتظار می رود در آینده تحصیل شود یا ارزش تنزیل شده صرفهه جویی های آتی است که ممکن است در هزینه های تولید به عمل آید. این ارزشهای تنزیل شده، بر مبنای یک نرخ بهره مناسب محاسبه می گردد.

اقلام پولی و غیر پولی

برای تعیین ارزش جاری، لازم است که داراییها و بدهیها به طبقات پولی و غیر پولی تفکیک گردند:

ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها پولی

ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها پولی برحسب واحد اندازه گیری پول، ثبت شده است و معمولا” نیازی به ارائه مجدد آنها (برحسب ارزشهای جاری) نیست. نمونه هایی ازداراییها و بدهیهای پولی عبارت است از موجودی نقد، حسابها و اسناد دریافتنی و حسابها و اسناد پرداختنی.

داراییها یا بدهیهای غیرپولی

داراییها یا بدهیهای غیرپولی، سایر اقلام دارایی یا بدهی است که جزء داراییها یا بدهی‌های پولی منظور نمی‌شود. دارایی‌های غیر پولی معمولا” براساس تغییرات ارزشهای جاری ارائه مجدد می گردد. نمونه هایی از داراییها یا بدهی های غیر پولی عبارت است از موجودیها،سرمایه گذاری درسهام ، اموال، ماشین آلات  و تجهیزات، بدهیهای ناشی از وصول پیش دریافت اجاره و سهام عادی. نظر به اینکه داراییهای پولی بر حسب مبالغ ثبت شده پول بیان می شود، لذا معرف مبلغ وجه نقدی است که انتظار می رود در آینده نزدیک از محل آن داراییها وصول گردد. بنابراین داراییهای پولی اساسا” برحسب خالص ارزش بازیافتنی بیان می شود و نیازی به ارائه مجدد آنها در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری، نیست.
لیست برندهای ارزشمند ایران ۱۳۹۶

می خواهم در لیست برندهای ارزشمند ایران حضور داشته باشم.