آیین رفتار حرفه ای

آیین رفتار حرفه ای ما

آیین رفتار حرفه ای مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا بر اساس آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای خود که منطبق بر استاندارد رفتار حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی حسابداران می‌باشد، عمل می‌نماید. یکی از ویژگی‌های رفتار حرفه‌­ای این مرکز، سعی درحفظ منافع عمومی و تعهد به ارائه گزارش و نظرات مستقل و کارشناسی است.
از این رو مسئولیت این مرکز تنها به رضایت‌مندی کارفرمایان منحصر نمی‌شود. این مرکز در ارائه گزارشات خود از ابزارها، چارچوب‌های نظری، روش‌های علمی، تخصص و قضاوت حرفه‌ای خویش استفاده می­‌کند.

ارزشهای اصلی ما

مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا، به عنوان پیشروترین مرکز مستقل ارزیابی و ارزش‌گذاری بر اساس آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای خود که منطبق بر استاندارد رفتار حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی حسابداران می‌باشد، عمل می‌نماید. یکی از ویژگی‌های رفتار حرفه‌­ای این مرکز، سعی درحفظ منافع عمومی و تعهد به ارائه گزارش و نظرات مستقل و کارشناسی است.

رویکرد ما در رابطه با پروژه های ارزشگذاری

استقلال کاری و تخصصی
واقع بینی
صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای
صداقت و درستکاری
عدم جانبداری بر قضاوت حرفه‌ای
دانش و مهارت حرفه‌ای